Internetowy sklep dla dzieci i niemowląt: kocyki dla dzieci, kocyki minky, koce, kołderki, poduszki

Regulamin

Regulamin sklepu online szafa olafa

Regulamin

POJĘCIA I DEFINICJE:

Firma/Sprzedający – właściciel sklepu szafa-olafa.pl.
Sklep – serwis internetowy o charakterze komercyjnym, funkcjonujący pod adresem www.szafa-olafa.pl.
Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, dokonująca zamówień w sklepie internetowym szafa-olafa.pl oraz zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedającym.
Regulamin – regulamin sklepu internetowego szafa-olafa.pl, wchodzący w życie 1 marca 2014 roku.
Towar/Produkt – element oferty sklepu szafa-olafa.pl, będący przedmiotem w umowie sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.
Rachunek – dowód sprzedaży wystawiany przez Sprzedającego, zawierający dane identyfikacyjne przedmiotu sprzedaży wraz z jego ceną brutto wyrażoną w polskich złotych.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.szafa-olafa.pl jest własnością firmy:

Radeccy
Różyny ul. Pszeniczna 8B
83-031 Łęgowo
NIP 8431566638
REGON 222016259

Numer rachunku bankowego:

Deutsche Bank 84 1910 1048 2623 9271 9431 0001

W stosunku do której w dalszej części Regulaminu używa się pojęcia Sprzedający.

1.2. Sprzedaż towarów w sklepie szafa-olafa.pl odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
1.3. Oferta sklepu szafa-olafa.pl skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych oraz firm, w stosunku do których w dalszej części regulaminu używa się pojęcia Kupujący.
1.4.Składając zamówienie za pośrednictwem strony www.szafa-olafa.pl, Kupujący zawiera umowę sprzedaży, regulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego, w której stronami są: Kupujący oraz Sprzedający.
1.5. Korzystanie z oferty sklepu szafa-olafa.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się Kupującego z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.

§ 2. OFERTA

2.1. Ofertę sklepu szafa-olafa.pl stanowią produkty dostępne w sprzedaży w momencie składania zamówienia przez Kupującego.
2.2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu szafa-olafa.pl wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
2.3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów.
2.4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.
2.5. W sprzedaży promocyjnej oraz w ramach wyprzedaży dostępna jest ograniczona liczba towarów. Towary objęte promocją lub wyprzedażą dostępne są do wyczerpania zapasów.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Składanie zamówień nie wymaga od Kupującego uprzedniej rejestracji w systemie zamówień Sklepu.
3.2. Podczas składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia poprzez podanie prawdziwych danych osobowych i teleadresowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.
3.3. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe podane przez Kupującego w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
3.4. Podczas składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do wyboru sposobu dostarczenia produktów oraz metody płatności za zamówienie.

§ 4. PŁATNOŚĆ

4.1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić, wybierając jedną z poniższych form płatności:
a) płatność z góry przelewem bankowym za towar oraz przesyłkę na rachunek Sklepu podany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia;
b) płatność za pobraniem za towar oraz przesyłkę w momencie odbioru zamówienia.
4.2. Do każdego zakupu dołączany jest dowód sprzedaży w postaci rachunku.

§ 5. ZAMÓWIENIA

5.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zgodne ze stanem faktycznym i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
5.2. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia lub zamówień budzących wątpliwości.
5.3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony www.szafa-olafa.pl lub drogą mailową pod adresem: sklep@szafa-olafa.pl.
5.4. Potwierdzeniem złożenia zamówienia w sklepie szafa-olafa.pl jest e-mail wysłany na wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres, z informacją o aktualnym statusie zamówienia.
5.5. Sklep szafa-olafa.pl zastrzega sobie prawo do kontaktu mailowego lub telefonicznego z Kupującym, jeśli będzie wymagać tego sprawne dokończenie transakcji.
5.6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości podczas składania zamówienia bądź w trakcie jego realizacji, Kupujący zobowiązany jest do kontaktu mailowego lub telefonicznego ze Sklepem w celu wyjaśnienia nieścisłości.
5.7. Kupujący ma prawo do zmiany danych teleadresowych oraz anulowania zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy ze sklepem szafa-olafa.pl, jednak nie później niż do momentu nadania zamówienia przez Sprzedającego.
5.8. Czas realizacji zamówienia to czas liczony od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu wpłaty za zamówiony towar w przypadku płatności z góry lub złożenia zamówienia przez Kupującego w przypadku wybory płatności za pobraniem.
5.9. W przypadku wyboru płatności z góry i braku wpływu należności za zamówienie do 7 dni roboczych od momentu jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.
5.10. Czas realizacji zamówienia nie jest tożsamy z czasem dostawy zamówionych produktów.
5.11. Czas realizacji zamówienia to 1 dzień roboczy w przypadku towarów dostępnych od ręki lub do 3 dni roboczych w przypadku zamówień spersonalizowanych.
5.12. Czas realizacji zamówień spersonalizowanych może ulec wydłużeniu ze względu na magazynowy brak tkanin wybranych przez Kupującego. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego o wydłużonym czasie realizacji zamówienia przed zawarciem umowy sprzedaży.
5.13. Czas dostawy to czas liczony od momentu odbioru zamówienia od Sprzedającego przez firmę przewozową do momentu dostarczenia go Kupującemu.
5.14. Dostawa następuje zwykle następnego dnia roboczego od momentu nadania w przypadku wyboru przesyłki kurierskiej lub do dwóch dni roboczych w przypadku wyboru przesyłki priorytetowej Pocztą Polską.
5.15. Koszt dostawy wynosi odpowiednio:
a) przesyłka kurierska płatność z góry – 17 zł,
b) przesyłka pocztowa ekonomiczna – 10 zł
b) przesyłka priorytetowa Pocztą Polską – 12 zł,
c) przesyłka pobraniowa priorytetowa Pocztą Polską – 19 zł.
5.16. Sklep szafa-olafa.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie bądź niedostarczenie zamówienia, wynikające z błędów popełnionych przez Kupującego podczas wypełniania formularza dostawy.
5.17. Sklep szafa-olafa.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie bądź niedostarczenie zamówienia leżące po stronie firmy przewozowej.
5.18. W przypadku nieodebrania nieuszkodzonego zamówienia przez Kupującego, towar zostanie odesłany na adres Sklepu, a Kupujący będzie obciążony kosztami przesyłki oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 10% wartości zamówionego towaru.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

6.1. Na mocy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Kupującemu przysługuje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.2. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązują się do zwrócenia sobie wzajemnie poniesionych świadczeń.
6.3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu Kupującemu oraz koszty najtańszej formy wysyłki nie później niż w terminie do 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zamówień spersonalizowanych.
6.5. Kupujący może wymienić zamówiony towar w ciągu 7 dni roboczych od momentu odebrania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Kupujący.
6.6. Zwrot towaru oraz jego wymiana możliwa jest tylko wówczas, gdy towar podlegający zwrotowi lub wymianie nie nosi śladów użytkowania, a Kupujący posiada oryginalny dowód sprzedaży tego towaru w postaci rachunku wystawionego przez Sprzedającego.

§ 7. REKLAMACJE

7.1. Sprzedający udziela Kupującemu dwunastomiesięcznej gwarancji na zakupiony towar.
7.2. W przypadku zaistnienia niezgodności towaru z umową Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia wady. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i zawierać dokładny opis wady, czas jej stwierdzenia, jak również dane Kupującego niezbędne do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu niezgodności towaru z umową, jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie.
7.3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedłożenie wadliwego towaru wraz z dowodem jego zakupu oraz pismem reklamacyjnym Sprzedawcy.
7.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty przesyłki, jakie musiał ponieść w związku z odesłaniem wadliwego towaru.
7.5. Sklep szafa-olafa.pl nie ponosi odpowiedzialności za różnice między stanem faktycznym a wizualizacją produktu przedstawioną w Sklepie, wynikłe z indywidualnych ustawień komputera Kupującego i informuje, iż niezgodności te nie mogą stanowić roszczeń reklamacyjnych ani podstawy do zwrotu zakupionego towaru

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Produkty dostępne w sklepie szafa-olafa.pl nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176), Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
8.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 marca 2014 r.